Regulamin Sklepu www.sklepdiety.pl - SklepDiety.pl

Małgorzata Wróblewska ul. Jaśminowa 5/1 35-604 Rzeszów  SZYBKIE ZAMÓWIENIA  tel. 601 668 971DARMOWA DOSTAWA od 450zł

ul. Jaśminowa 5/1, 35-604 Rzeszów
   MENU
Przeglądaj Produkty

Regulamin

Regulamin Sklepu www.sklepdiety.pl obowiązuje od 25.05.2018

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.sklepdiety.pl. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest Centrum Promocji Wellness z siedzibą w Rzeszowie, przy ul Jaśminowa 5/1, o numerze NIP: 813-132-52-09 Regon 180963003, dalej zwanym „Sprzedającym”.

 • zarejestrowane przez: Urząd Miasta Rzeszowa 
 • adres poczty elektronicznej: biuro@interwellness.pl
 • nr telefonu: 601668971
 • użytkownicy mogą się kontaktować z sprzedawcą przez powyższy: mail lub telefon

Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

§4 Sposoby Płatności

§5 Zasady Dostawy

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

§7 Tryb postępowania reklamacyjnego

§8 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych

§9 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 • Sprzedający – należy przez to rozumieć serwis www.sklepdiety.pl
 • Użytkownik – należy przez to rozumieć, klienta będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
 • Serwis – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

§1 Określenie zakresu działalności

Serwis umożliwia zakup produktów Herbalife, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu na terenie Polski. Produkty widniejące na zdjęciach wraz z ceną stanowią przedmiot zawieranych za pośrednictwem Serwisu umów sprzedaży

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem sprzedażowym serwisu www.sklpediety.pl

 1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.
 2. Należy posiadać aktywny adres poczty internetowej (e-mail)
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

§3 Warunki zawierania i umów oraz realizacji zamówień

 1. Warunkiem skorzystania z oferty serwisu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, dostępnymi po zalogowaniu cenami (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Informacje znajdujące się w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Zamówienie złożone przez klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. W celu zakupu produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik musi dokonać rejestracji w serwisie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Po wpisaniu danych rejestracyjnych użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu serwisu. Użytkownik po rejestracji w serwisie może w dowolnym momencie zalogować się na swoje Konto i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.
 5. Następnie e-mailem, sms-em lub telefonicznie wyrazić zgodę na aktywację swojego konta, Po aktywowaniu konta klient dodaje wybrane pozycje do koszyka lub wybiera inną dostępną ścieżkę zakupu, w postaci zamówienia telefonicznego lub zamówienia złożonego przez mail.
 6. Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia przez Serwis przyjęcia zamówienia potwierdzonego przesłanym mailem na pocztę użytkownika .
 7. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci, paragonu, lub rachunku - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.
 8. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie ich na podany w formularzu zamówienia adres w ciągu 24h (dni robocze) liczone od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Serwis.
 9. W przypadku wybrania przez użytkownika formy płatności „przelew” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu przelewu na konto bankowe Sprzedawcy.

§ 4 Sposoby Płatności

 1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
 3. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy gotówką za pobraniem, płatne Dostawcy przy Dostawie, przelew bankowy poprzez szybkie przelewy internetowe obsługiwane przez zewnętrzny system płatności online PayU

§ 5 Zasady Dostawy

 1. Zamówione produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firm kurierskich zwanych dalej Dostawcą
 2. Zakupione produkty dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Koszt dostawy zamówionych produktów każdorazowo jest podawany podczas składania zamówienia przez Klienta w Serwisie.
 3. W dniu wysłania przesyłki przekazywana jest na adres e-mail Klienta informacja potwierdzająca wysłanie zamówienia.
 4. Termin dostawy zamówionych produktów wynosi od 48 godzin do 5 dni roboczych.
 5. Termin dostawy należy liczyć od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 6. Zapłata za przesyłkę wysłaną za pobraniem jest dokonywana w miejscu odbioru zamówionych produktów i prowadzona jest przez pracownika Dostawcy
 7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, pracownik Dostawcy pozostawi awizo.
 8. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta w wyznaczonym przez Dostawcę terminie z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie Klient zostanie obciążony rzeczywistymi kosztami odesłania Produktów przez Dostawcę do Sprzedawcy.

§ 6 Prawo do Odstąpienia od Umowy

 1. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle go na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej na adres: biuro@sklepdiety.pl
 3. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.
 4. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia zwrotu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
 9. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

§ 7 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail:biuro@sklepdiety.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: Jaśminowa 5/1 35-604 Rzeszów
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu) przedmiot reklamacji przyczynę reklamacji podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.
 4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.
 5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.
 6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§8 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

 2.Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem https://www.sklepdiety.pl/home,23,polityka_prywatnosci_.html

§9 Postanowienie Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin www.TwojaStrona.pl/Regulamin
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.
 3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
 5. Nazwa Serwisu internetowego i wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Serwisu jest zabronione.
 6. Poprzednia wersja regulaminu jest dostępna TUTAJ
Centrum Promocji Wellness

tel 601 668 971
biuro@sklepdiety.pl
Jaśminowa 5/1, 35-604 Rzeszów
NIP 813-132-52-09
 
 payu
 
x

To jest strona Niezależnego Partnera Herbalife Nutrition: Centrum Promocji Wellness Małgorzata Wróblewska

JESTEŚ JUŻ KLIENTEM?

Twoja osobista relacja z Partnerem jest kluczowa do osiągnięcia zmian w sposobie odżywiania, które chcesz uzyskać. Jeśli Małgorzata Wróblewska nie jest Partnerem, który dotąd wspierał Cię w ich osiągnięciu, zachęcamy Cię do składania zamówień u dotychczasowego Partnera. Alternatywnie, kliknij tu by kontynuować zakupy na tej stronie.

JESTEŚ JUŻ PARTNEREM HERBALIFE NUTRITION?

By złożyc zamówienie ze swojego konta partnerskiego odwiedź myherbalife.com